Zrealizowane kosztorysy


 

 Podstawy rzeczowe  kosztorysowania

wystpuj tylko w szczegóowej metodzie kalkulacji. s to gotowe (publikowane w tzw. katalogach nakadów rzeczowych) lub obliczane samodzielnie jednostkowe nakady rzeczowe („normy" zuycia czynników produkcji - pracy ludzkiej, materiaów, pracy sprztu i transportu technologicznego) przypadajce na poszczególne roboty.

istnieje wiele publikacji - katalogów zawierajcych takie nakady. w katalogach zdefiniowano roboty na potrzeby kalkulacji kosztorysowej (zakres, sposób wykonania), co uatwia porozumienie midzy inwestorem a wykonawc. przypisano te robotom jednostki, w których wylicza si ilo robót, i opisano zasady obliczania tych iloci (czyli zasady przedmiarowania).

Katalogi s powszechnie dostpne i zwyczajowo stosowanie w kosztorysowaniu. Gówne grupy katalogów to:

        Katalogi nakadów rzeczowych (KNR) - najczciej stosowane. Dawna tzw. urzdowa baza normatywna, publikowana na zlecenie ministerstw waciwych do spraw budownictwa (73 katalogi), katalogi branowe, opracowywane na zlecenie innych ministerstw (52 katalogi), oraz liczne katalogi norm zakadowych, dopuszczone do stosowania na potrzeby przedsibiorstw i do robót nie opisanych w katalogach urzdowych. obecnie KNR s wydawane i uzupeniane przez rónych wydawców, midzy innymi WACETOB, ATHENASOFT, POLCEN, KOPRIN, BISTYP-KONSULTING, OWEOB PROMOCJA, ORGBUD-SERWIS i inne przedsibiorstwa, w tym bezporednio przez producentów materiaów budowlanych. „Urzdowa" baza nakadów ju nie istnieje -mona korzysta z dowolnie wybranych katalogów na wasn odpowiedzialno.

        Katalogi scalonych nakadów rzeczowych (KSNR - 11 katalogów) oraz Katalogi Norm Nakadów Rzeczowych (KNNR - 11 katalogów) - dawna urzdowa baza do sporzdzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych;

        Tymczasowe Zakadowe Katalogi Norm Budowlano-Konserwatorskich wydane przez pracownie konserwacji zabytków (TZKNBK-PKZ), 24 katalogi;

        Katalogi dla kosztorysu nakadów pracy (KNP), okoo 300 publikacji - zawieraj nakady pracy na czynnoci i roboty budowlane i montaowe, pomocne w opracowywaniu kalkulacji wasnych i katalogów zakadowych.

        Katalogi Jednostkowych Norm Zuycia Materiaów Budowlanych (KJNZMB)


Katalogi zawieraj szczegóowe opisy sposobu wykonania robót z powoaniem si na normy krajowe oraz „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót". Kosztorysy budowlane w nich zawarte mog by wykorzystane tylko dla robót wykonywanych w taki lub bardzo zbliony sposób. Przykad tablicy katalogowej przedstawiono na rys. 2.

Nakady jednostkowe robocizny w katalogach - obejmuj nakady na zasadnicze czynnoci zwizane z wykonaniem

Nakady jednostkowe zuycia materiaów obejmuj iloci materiaów niezbdne do wykonania roboty oraz naturalne ubytki w czasie wykonywania robót.

Nakady pracy sprztu podawane w katalogach dotycz czasu efektywnej pracy sprztu przy realizacji  danej  roboty w  przecitnych warunkach,  powikszonego o  przestoje na konserwacj, czas przygotowania sprztu do pracy, czas zmiany stanowiska roboczego w miar postpu robót, czyli czas pobytu sprztu na budowie w czasie wykonywania pracy lub w stanie gotowoci do pracy.

zebrane w katalogach informacje o zuyciu i zaangaowaniu czynników produkcji pochodz z bada (obserwacji i pomiarów) procesów budowlanych w warunkach normalnej realizacji, opracowanych statystycznie.
  

Dane adresowe

                      Grzegorz Burdach Biuro Kosztorysowe Pkuwim
                      21-300 Radzy Podlaski ul. Przesmyckiego 13/4
                              REGON : 030305963
kosztorys
kosztorys budowlany
biuro kosztorysowe